Tiken (Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus) kotieläinten lukumäärätilastojen mukaan nautoja oli 1.12.2006 noin 1,7 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Lypsylehmien lukumäärä väheni kun taas emolehmien määrä nousi. Myös sikojen, kanojen ja vuohien lukumäärät vähenivät edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maatilalla olevien hevosten lukumäärä kasvoi jo viidettä vuotta peräkkäin ja hevosia oli maatiloilla joulukuun alussa noin 31 500 kappaletta. Myös lampaiden lukumäärä kasvoi edellisvuodesta.

Lypsylehmiä alle 300 000

Suomessa oli 1.12.2006 yhteensä noin 929 100 nautaeläintä. Lukumäärä on noin 16 000 nautaa (1,7 %) vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Vähennystä on tapahtunut lypsylehmien, lypsylehmiksi tarkoitettujen hiehojen sekä alle vuoden ikäisten sonni- ja lehmävasikoiden ryhmissä.


Joulukuun alussa oli noin 298 500 lypsylehmää. Eniten lypsylehmiä oli Pohjois-Pohjanmaan (42 100 kpl) ja Pohjois-Savon (38 600 kpl) TE-keskusten alueella. Lypsylehmien määrä väheni viime vuonna noin 5 prosenttia. Lypsylehmiä oli 14 500 eläintä vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Lypsylehmien määrän vähenemiseen vaikuttivat maidontuotannosta luopuminen ja se että lypsylehmiä laitettiin teuraaksi tavallista enemmän viime kesän huonon rehusadon johdosta.


Emolehmien määrä lisääntyi tarkasteluajanjaksolla 12 %. Joulukuun alussa Suomessa oli noin 40 100 emolehmää. Emolehmien määrä kaikkien nautaeläinten määrästä oli 4,3 % ja lehmien mää-rästä 12 %. Eniten emolehmiä oli Pohjois-Pohjanmaan (4 330 kpl), Pohjanmaan (4 000 kpl) ja Etelä-Pohjanmaan (3 700 kpl) TE-keskusten alueella. Kappalemääräisesti eniten emolehmien lukumäärä lisääntyi Pohjois-Savossa (+792), Pohjois-Pohjanmaalla (+609) ja Pohjois-Karjalassa (+ 423). Myös emolehmiksi tarkoitettujen hiehojen lukumäärä lisääntyi noin 9 % edellisestä vuodesta, eli hiehoja oli joulukuun alussa noin 16 000 kappaletta.


Sikoja hieman edellisvuotta vähemmän

Sikojen lukumäärä laski hieman edellisvuodesta. Sikoja oli 1.12.2006 noin 1 435 000 kappaletta. Lukumäärä on noin 4 600 sikaa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Eniten sikoja oli Varsinais-Suomen (387 000 kpl), Etelä-Pohjanmaan (229 600 kpl) ja Pohjanmaan (205 900 kpl) TE-keskusten alueella. Vähiten sikoja oli Ahvenanmaalla (900 kpl) ja Kainuussa (1 800 kpl). Edellisestä vuodesta vähennystä tapahtui karjujen, emakoiden ja lihasikojen lukumäärissä. Karjuja oli joulukuun alussa noin 4 500 kappaletta. Lukumäärä oli noin 400 karjua vähemmän kuin edellisvuotena. Emakoiden lukumäärä väheni vajaat kaksi prosenttia, ja oli noin 182 500 kappaletta. Lihasikojen, elopainoltaan 50 kg ja yli, lukumäärä väheni reilulla prosentilla eli 525 000 kappaleeseen. Elopainoltaan 20 kg - alle 50 kg sikojen lukumäärä lisääntyi 1,1 prosentilla ja lukumäärä oli joulukuun alussa noin 312 600 kappaletta. Myös porsaiden lukumäärä lisääntyi hieman edellisvuodesta, ja porsaita oli noin 410 300 kappaletta (+0,6 %).

 

Lampaiden ja hevosten lukumäärä kasvussa

Lampaita oli joulukuun alussa 88 200 kappaletta. Lukumäärä lisääntyi noin viisi prosenttia edellisvuodesta. Uuhia oli yhteensä 55 300 eläintä, mikä on noin 3,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2005. Muiden naaraspuolisten lampaiden, jotka ovat iältään alle 12 kuukautta sekä kaikenikäisten pässien määrä lisääntyi yhteensä vajaalla 8 prosentilla 32 900 eläimeen. Lampaita oli eniten Lapissa (13 900 kpl), Pohjois-Pohjanmaalla (7 800 kpl), Varsinais-Suomessa (7 100 kpl) ja Ahvenanmaalla (7 100 kpl). Vuohia oli 1.12.2006 noin 6 100 kappaletta. Määrä on 100 eläintä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.


Suomen Hippos ry:n rekisterin mukaan joulukuun lopussa oli 66 050 hevosta. Hevosten määrä lisääntyi vuodesta 2005 noin 3,6 prosenttia. Maatiloilla oli hevosia noin 31 500 kappaletta, ja lukumäärä lisääntyi 2 300 kappaleella edellisvuodesta. Hevosten lukumäärä maatiloilla on kasvanut yhtäjaksoisesti vuodesta 2001, jolloin niitä oli noin 27 200 kappaletta.


Kanoja oli noin 3,10 miljoonaa 1.12.2006. Kanojen lukumäärässä tapahtui vähennystä nelisen prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kanoista lähes 1,81 miljoonaa oli Varsinais-Suomen TE-keskuksen alueella. Seuraavaksi eniten kanoja oli Satakunnassa ja Pohjanmaalla, joissa kummassakin kanoja oli noin 0,29 miljoonaa kappaletta.


Nautojen lukumäärä saadaan kokonaistutkimuksena maaseutuelinkeinorekisteriin kuuluvasta nauta-rekisteristä. Sikojen, kanojen ja maatilalla olevien hevosten lukumäärät perustuvat otantana tehtävään maatilatutkimukseen. Lampaiden ja vuohien lukumäärät perustuvat lammas- ja vuohirekisterin tietoihin. Hevosten kokonaislukumäärää koskeva tieto on Suomen Hippos ry:n rekisteristä.


Lisätietoja:
Sanna Vuorisalo
puh. 020 77 21379
etunimi.sukunimi @mmmtike.fi